Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Serwis

Status prawny

Przedszkole Miejskie nr 229 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi i działa na podstawie:

  • Uchwały Nr XXXVII/359/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 1992 roku w sprawie utworzenia przedszkola publicznego
  • Uchwały Nr LIII/1021/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.  Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami)
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zmianami)


Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Łódź .

Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

 

Statut przedszkola.doc

Ostatnio edytował: Teresa Dziubińska
Czas modyfikacji: 2011-01-14 09:11
© 2009-2020 pm229lodz.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oparte na doit.system
Doit system
Regreen Studio