Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Serwis

Sposób załatwiania spraw

Sprawy prowadzone przez Przedszkole

 

1.  Edukacja:

 • zapisy do przedszkola
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
 • dzienniki zajęć przedszkola


2.  Sprawy administracyjne:

 • Pobieranie opłat za świadczenia przedszkola
 • wydawanie zaświadczeń
 • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole


3.  Sprawy kadrowe:

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych


4.  Sprawozdawczość:

 • raporty
 • sprawozdania


5.  Archiwum:

 • akta osobowe pracowników
 • dzienniki zajęć przedszkola
 • protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola


6.  Finanse przedszkola:

 • Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.

 

Tryb załatwiania spraw:

1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji,
sprawy  organizacyjne,  wnioski,  skargi :  dyrektor  przedszkola  (w  godzinach
pracy przedszkola)

2. Odpłatność  za  przedszkole:  intendent   w  ustalone  dni  każdego miesiąca
(informacja na tablicy ogłoszeń)
3. Bieżące    informacje   o      dziecku:  nauczycielki    poszczególnych     grup
4. Konsultacje   indywidualne   dla   rodziców:  nauczycielki  grup  wg  ustalonego
terminarza
(na tablicach informacyjnych grup)

Sprawy  można  załatwiać  ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności
ich wpływu i stopnia pilności.

Ostatnio edytował: Teresa Dziubińska
Czas modyfikacji: 2011-01-14 09:19
© 2009-2020 pm229lodz.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oparte na doit.system
Doit system
Regreen Studio